Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa

2.b  Seznam drugih organov z delovnega področja

2.c  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

2.d  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

2.e  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.f  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.h  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.i  Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

2.j  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1.  OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa

Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana

Poljanska cesta 28 a, 1000 Ljubljana
Odgovorna uradna osebaElizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica
Datum prve objave kataloga5. 3. 2020
Datum zadnje spremembe18. 3. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.stas-ljubljana.si
Druge oblikeTiskana verzija je dostopna v tajništvu šole na naslovu Poljanska cesta 28 a, Ljubljana.
Matična številka5086647000
Davčna številka95740791

2.  SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

2.a  Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

Področje dela zavoda je določeno s sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA«, ki ga je sprejela Vlada RS dne 6. 12. 2022. Zavod skladno s sklepom o ustanovitvi opravlja izobraževanje mladine in izobraževanje odraslih. Mladina in odrasli, ki se izobražujejo na zavodu, pridobijo formalno izobrazbo na področju srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, na področju izobraževanja odraslih pa poleg navedenega izvajamo tudi poklicni tečaj in neformalne oblike izobraževanja.

Na zavodu poteka izobraževanje v izobraževalnih programih za pridobitev poklicne izobrazbe

kjer se izobraževanje zaključi z zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo.

Sestavine izobraževalnih programov so splošnoizobraževalni predmeti, strokovno-teoretični moduli in praktično usposabljanje z delom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Zavod je organiziran kot ena organizacijska enota, ki jo vodi ravnateljica Elizabeta Hernaus Berlec. Skupne naloge zavoda opravlja uprava in njene strokovne službe.

Organigram organa

povezava na organigram

2.b  Seznam drugih organov z delovnega področja

/

2.c  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba za zavod:Elizabeta Hernaus Berlec, ravnateljica
Naslov:Poljanska cesta 28 a, 1000 Ljubljana
Telefon:01/300-68-57
Faks:01/300-68-45
E-naslov:elizabeta.berlec@stas-ljubljana.si

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:

Pooblaščena osebaMarko Rovan
Telefon: 01/3001-138
E-naslov:marko.rovan@seslj.si
Naslov:Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana

2.d  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP in 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23 )
 • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/0668/17 in 46/19)
 • Zakon o izobraževanju odraslih (ZIO-1) (Uradni list RS, št.  6/18 in 189/20 – ZFRO)
 • Zakon o maturi (Uradni list RS, št.  1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16 – ZOFVI-L)
 • Pravilnik o poklicni maturi (Uradni list RS, št.  44/089/09 in 40/11)
 • Pravilnik o zaključnem izpitu (Uradni list RS, št.  56/0850/10 in 23/11)
 • Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19)
 • Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/18)
 • Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18)

Poleg temeljih predpisov pravno podlago za urejanje razmerij predstavljajo vsi podzakonski in drugi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja

Predpisi lokalnih skupnosti:

Predpisi EU:

Opomba:

Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

2.e  Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

/

2.f  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt STAŠ Ljubljana za šolsko leto 2023-24

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022-23

Letni delovni načrt STrS Ljubljana za šolsko leto 2022-23

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2021/22

Program dela STAŠ Ljubljana 2024

Letno poročilo za leto 2023

Program dela STAŠ Ljubljana 2023

Letno poročilo za leto 2022

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • Javni razpisi
 • Razpisi prostih delovnih mest
 • Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/

2.h  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.i  Seznam drugih informativnih zbirk podatkov

 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
 • Evidenca vpisanih in evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah
 • Osebni list vpisanega
 • Matična knjiga
 • Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti vpisanih
 • Evidenca zaključnih izpitov (ZI)
 • Evidenca poklicne mature (POM)
 • Zapisniki o izpitih
 • Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba
 • Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju
 • Evidenca o starših mladoletnih dijakov
 • Evidenca rezultatov testiranja  zaposlenih na sars cov-2

Druge informatizirane zbirke niso dostopne splošni javnosti.

2.j  Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja opredeljuje veljaven predpis Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS,  51/06 – uradno prečiščeno besedilo117/06 – ZDavP-223/1450/1419/15 – odl. US, 102/15, 7/18 – v nadaljevanju ZDIJZ in 141/22), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja(Uradni list RS, 51/06– uradno prečiščeno besedilo117/06 – ZDavP-223/1450/1419/15– odl. US,102/15, 7/18 – v nadaljevanju ZDIJZ in 141/22),
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Do informacij javnega značaja Srednje trgovske šole Ljubljana, ki niso objavljene na spletni stran www.sts-ljubljana.si, je možen dostop v fizični obliki v tajništvu zavoda na naslovu Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, v sobi 131 po predhodni prijavi. Pooblaščena oseba za sprejem vloge je ga. Petra Agapito, tajnica VIZ.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 12. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22 ).

4.  SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Vpisni pogoji (redno izobraževanje)
 • Vpisni pogoji pri izobraževanju odraslih
 • Izdaja dvojnika spričevala
 • Cenik izobraževanja odraslih
 • Kontaktni podatki učiteljev
 • Šolski koledar
 • Šolska prehrana

Posodobljen: 18. 3. 2024

(Skupno 1.832 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost