Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

 

PRAVILA ZA DELOVANJE ŠOLSKEGA SKLADA ZA NADSTANDARDNE STORITVE SREDNJE TRGOVSKE IN ARANŽERSKE ŠOLE LJUBLJANA

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
S temi pravili se določi namen ustanovitve in način delovanja šolskega sklada, sestavo in pristojnosti organov sklada, način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi šolskega sklada in nadzor nad delovanjem šolskega sklada.

 

II. NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA

2. člen
Sklad se ustanovi za:

 • pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin ter drugih virov,
 • financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • nakup nadstandardne opreme,
 • zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov,
 • kritje materialnih stroškov za pisne izdelke, materialnih stroškov dijakov ob udeležbi na prireditvah, ko je udeležba v interesu šole,
 • izdajanje šolskih publikacij, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa (dijaške izkaznice, zloženke za dijake in drugo),
 • financiranje drugih dejavnosti v interesu šole, po sklepu upravnega odbora, npr. zaposlitev varnostnika.

3. člen
Upravni odbor sklada na začetku vsakega šolskega leta pripravi program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev.

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen oziroma oddelek, za katerega so bila zbrana. Kadar dajalec sredstev ne opredeli postavke (namen porabe), upravni odbor določi namen porabe. Sredstva se vodijo na posebnem evidenčnem računu šole.

Kadar so sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev ali drobnega inventarja, se slednja vodijo v bilanci osnovnih sredstev ali drobnega inventarja šole.

 

III. PRISTOJNOSTI UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSEDNIKA SKLADA

4. člen
Upravni odbor šolskega sklada ima predsednika in osem članov.

Upravni odbor sestavljajo:

 • trije predstavniki delavcev šole, ki jih predlaga Svet šole,
 • trije dijaki, ki jih predlaga dijaška skupnost,
 • trije starši, ki jih predlaga Svet staršev.

Upravni odbor imenuje Svet staršev z večino glasov.

Člani upravnega odbora med seboj izvolijo predsednika in namestnika predsednika, ki ima tudi funkcijo zapisnikarja sestankov upravnega odbora.

5.  člen
Mandat članov upravnega odbora traja dve leti. Člani upravnega odbora so vanj lahko ponovno imenovani.

6. člen
Upravni odbor sklada:

 • v soglasju s Svetom staršev sprejme letni program dela s finančnim načrtom po oddelkih in programskih sklopih ter za zavod v celoti,
 • določi višino in način zbiranja finančnih sredstev,
 • sprejme poročilo o realizaciji letnega programa dela,
 • oblikuje in posreduje ponudbe za sodelovanje, sponzorstvo in donatorstvo fizičnim in pravnim osebam,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • določa o nakupu nadstandardne opreme na podlagi pridobljenih ponudb,
 • določa o namenski porabi zbranih sredstev.

Upravni odbor sklada sprejme pravila za svoje delo.

7. člen
Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo do izvolitve predsednika skliče in vodi ravnatelj.

8. člen
Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, izjemoma pa tudi tajno. O tem odloči večina vseh članov upravnega odbora. O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike.

9. člen
Predsednik upravnega odbora sklada zastopa in predstavlja sklad ter je sopodpisnik pogodb, ravnatelj šole pa je v skladu s sklepi Upravnega odbora pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

10. člen
Za zakonitost delovanja sklada je odgovoren ravnatelj šole.

Administrativno-tehnična in računovodska opravila za sklad opravlja računovodstvo.

 

IV. OBVEŠČANJE O DELOVANJU SKLADA

11. člen
Upravni odbor sklada o svojem delovanju obvešča enkrat letno Svet staršev, ravnatelja, Svet šole in po potrebi javnost.

 

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

12. člen
Sklep o ustanovitvi sklada prične veljati, ko ga sprejme svet šole.

 

Ljubljana, 24. 1. 2018

 

(Skupno 827 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost